Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2015

mochalena
2521 f5f8 500

xangeoudemonx:

Makeup at Chanel - Spring 2014 Couture & Fall 2013.

1048 4634 500

positivelyfat:

I’ll take 10

mochalena
3366 37ee
1582 6742 500

awwww-cute:

We were worried they wouldn’t get along

1911 daef 500

annlander:

+10 armor +20 frost resistance -10 speed

mochalena
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tego, który kocha się w Twojej nagiej duszy.
— Charlie Chaplin.
mochalena
8467 0663
mochalena
8885 6a53
Reposted fromtosiaa tosiaa viascorpix scorpix
mochalena
Żadnego końca świata dziś nie będzie,
bo w Tokio jest już jutro.
— LemON
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
mochalena
mochalena
5326 f529
3776 527d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viascorpix scorpix
mochalena
9481 7929 500
Reposted frompastelina pastelina viamefir mefir
1382 1062 500
Reposted frommartinini martinini viamefir mefir
mochalena
7415 d31d
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamefir mefir
mochalena
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F.Kafka
mochalena
- To się na­zywa obłęd [...].
- Wszys­tko się ja­koś na­zywa, wy­bierz so­bie. 
— Julio Cortázar
Reposted fromflesz flesz viamefir mefir
mochalena
 [...] Ale to mój spacer, własnoręcznie wymyślony. Pięknie wygląda świat, gdy zrzuci się pelerynę czekania.
Reposted fromflesz flesz viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl